Ο δηλωθείς «Υπεύθυνος οικογενειακής εγγραφής» ασκεί τη γονική μέριμνα αυτών. Με τη συγκατάθεση του, ο «Υπεύθυνος οικογενειακής εγγραφής» συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών στον αγώνα και συμφωνεί με το περιεχόμενο της παραπάνω δήλωσης.

Δηλώνω ότι λαμβάνω μέρος στον αγώνα με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και κάθε καρδιολογικό ή άλλο έλεγχο. Είμαι υπεύθυνος/η για τη δική μου ασφάλεια και παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών για τυχόν βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία στη διάρκεια του αγώνα ή ήθελε προκληθεί εξαιτίας της συμμετοχής μου σε αυτόν, κατά την μετάβασή μου σε αυτόν ή κατά την αποχώρησή μου από αυτόν. Επίσης είμαι ενημερωμένος/η ότι οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των προσωπικών μου αντικειμένων. Γνωρίζοντας τις κυρώσεις του Ν.1599/1986 δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που συμπλήρωσα πιο πάνω είναι απολύτως ακριβή και αληθή όπως και όλα τα αναφερόμενα παραπάνω. Συναινώ δε στην ελεύθερη χρήση εικόνων μου καθώς και του ονόματός μου από τον διοργανωτή, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από τους χορηγούς της διοργάνωσης αλλά και τους διοργανωτές, για προωθητικούς σκοπούς ή για οιονδήποτε άλλο λόγο αυτοί επιλέξουν. Τέλος, δεσμεύομαι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δώσω τον αριθμό συμμετοχής μου σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει στον αγώνα αντί εμού.

Ο δηλωθείς «Υπεύθυνος οικογενειακής εγγραφής» ασκεί τη γονική μέριμνα αυτών. Με τη συγκατάθεση του, ο «Υπεύθυνος οικογενειακής εγγραφής» συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών στον αγώνα και συμφωνεί με το περιεχόμενο της παραπάνω δήλωσης.

Powered by jqueryform.com